Vedtekter for Toggruppen Helgeland

1

Toggruppen Helgeland (TGH) er en upolitisk ideell forening som skal være samlende for distriktets jernbaneinteresserte.  TGH skal utbre interessen for nåtidig og historisk jernbane og jernbanedrift, og støtte arbeidet for at jernbanehistoriske fortidsminner blir tatt vare på og om mulig holdt i drift.

2

TGH ledes av et styre på 4 medlemmer.

I tillegg ledes foreningens aktiviteter (MJ- og annen dugnadsaktivitet) av en gruppeleder utnevnt av styret.

3

Medlemsmøter holdes 1 gang pr. måned og kunngjøres gjennom eget halvårsprogram.

4

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

5

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars måned, og det behandler alle vanlige årsmøtesaker.

6

Ingen medlemmer må handle i foreningens navn uten styrets samtykke.

7

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever to tredels flertall. Ved oppløsning vil TGHs aktiva tilfalle Norsk Jernbanemuseum.